Privacyverklaring

 

Stichting Sportdokters.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Sportdokters.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

·        Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Als Stichting Sportdokters.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via finance@sportdokters.nl

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers:

 Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Sportdokters.nl  verwerkt ten behoeve van:

·        Administratieve doeleinden

·         Wedstrijd technische zaken

 

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Toestemming;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Sportdokters.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·        Naam

·        Adres;

·        Woonplaats

·        Telefoonnummer;

·        E-mailadres;

·        Geslacht;

·        Geboortedatum;

·        Professie;

·        Rijbewijs;

·        Kledingmaten;

·         BIG registratie;

·        AGB code;

·        Volgerslicentie;

·        Specialisaties,

 

 Stichting Sportdokters.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

·        Het afhandelen van betalingen

·         Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie en communicatie omtrent evenementen

·        Het maken van sportmedische draaiboeken

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

 

 

Draaiboeken

 

Door Stichting Sportdokters.nl wordt  ten behoeve van de medische ondersteuning van evenementen voor elk evenement een draaiboek geschreven. In deze draaiboeken zullen van alle vrijwilligers die aan dit evenement meewerken de volgende gegevens worden vastgelegd

·        Naam

·        Functie

·        Telefoonnummer

 De draaiboeken worden gedeeld met alle vrijwilligers van Stichting Sportdokters.nl die aan het evenement deelnemen, de organisatie van het evenement en het bestuur van de Stichting Sportdokters.nl.

 

Sociale media

Stichting Sportdokters.nl is op social media te vinden, zoals Facebook. Wanneer je ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens Stichting Sportdokters.nl volgt ook zelf social media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw social media.

Stichting Sportdokters.nl maakt géén gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook.

 

 Verstrekking aan derden

 

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·        Het verzorgen van de internetomgeving en email ;

·        Het verzorgen van de (financiële) administratie;

·         Opslag van bestanden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 Bewaartermijn

 

De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard na de laatste actieve inzet als vrijwilliger.

 

 Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·        Alle personen die namens Stichting Sportdokters.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·        Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 Klachten

 

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 Vragen

 

Als u naar aanleiding  van bovenstaande nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 Mail naar: finance@sportdokters.nl